Disclaimer & copyright Viatrainingen 2012 Copyright Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website of de methodes Sixshooter © en/of Lezergame© mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Viatrainingen. Gebruiksvoorwaarden De gebruiker is niet gemachtigd welke informatie dan ook die wordt bekomen via deze website of de methodes Sixshooter © en/of Lezergame© op om het even welke manier en onder welke vorm dan ook commercieel te exploiteren zonder schriftelijke toestemming. Aansprakelijkheid De website van Viatrainingen is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Mochten er desondanks onjuistheden in deze website staan, dan kan Viatrainingen hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Aan eventuele onjuistheden of onvolledigheden kunnen geen rechten ontleend worden. Viatrainingen kan evenmin aansprakelijk gesteld worden indien zich, door het gebruik van deze site of de erin opgenomen links, bij de raadpleger schade zou voordoen van welke aard ook. Verwijzingen naar andere sites Viatrainingen is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarmee een link vanuit deze site gemaakt wordt. Dergelijke verbinding naar andere, externe informatiebronnen wordt louter informatief gelegd en houdt geen enkel standpunt in tegenover de inhoud of het bestaan ervan. Mocht U evenwel technische problemen vaststellen of bedenkingen hebben bij de inhoud van die sites, dan kan U dat melden, wij nemen meteen maatregelen om de betreffende links aan te passen of te verwijderen. Disclaimer & copyright Copyright All rights reserved. No part of this website nor the Sixshooter © and Lezergame© methods may be reproduced, stored in a retrieval system, transmitted or utilized in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, microfilm, internet or otherwise, without permission in writing from Viatrainingen. Conditions of use Without written permission it is not allowed to use any information of this website the Sixshooter © and Lezergame© for commercial purpose. Disclaimer The website of Viatrainingen was compiled with the greatest possible care. If the website should contain any errors, Viatrainingen cannot be held responsible. No rights can be derived from possible inaccuracies or errors. Furthermore Viatrainingen cannot be held responsible should a person making use of this site or the links contained in it suffer loss or damage of whatever type or extent. Links Viatrainingen is not responsible for the content of websites entered by means of a link from this site. Such connections to other external sources of information are provided purely for purposes of information and no warranty is given as to the contents or existence thereof. If you encounter any problems of a technical nature or regarding the content of these sites, we would be most grateful if you would let us know, so that we can take all necessary steps to remove these links. Copyright All rights reserved. No part of this website nor Spotter-Informant© and any other method may be reproduced, stored in a retrieval system, transmitted or utilized in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, microfilm, internet or otherwise, without permission in writing from Viatrainingen. Conditions of use Without written permission it is not allowed to use any information of this website the Sixshooter © and Lezergame© for commercial purpose. Disclaimer The website of Viatrainingen was compiled with the greatest possible care. If the website should contain any errors, Viatrainingen cannot be held responsible. No rights can be derived from possible inaccuracies or errors. Furthermore Viatrainingen cannot be held responsible should a person making use of this site or the links contained in it suffer loss or damage of whatever type or extent. Links Viatrainingen is not responsible for the content of websites entered by means of a link from this site. Such connections to other external sources of information are provided purely for purposes of information and no warranty is given as to the contents or existence thereof. If you encounter any problems of a technical nature or regarding the content of these sites, we would be most grateful if you would let us know, so that we can take all necessary steps to remove these links.
Voorwaarden van toepassing 1. Op alle met de Via-Trainingen gesloten overeenkomsten zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Omvang verplichtingen 2.1 Met Via-Trainingen gesloten overeenkomsten leiden voor Via-Trainingen tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij Via-Trainingen gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van Via-Trainingen verlangd kan worden. 2.2 Als Via-Trainingen voor de uitvoering van een met de Via-Trainingen gesloten overeenkomst derden inschakelt, is de Via- Trainingen gehouden deze derden zodanig zorgvuldig te selecteren, als de opdrachtgever dit zou doen als de opdrachtgever die derden zelf zou selecteren. 2.3 Voor zover Via-Trainingen voor een juiste nakoming van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie van, of medewerking door, de opdrachtgever, respectievelijk een deelnemer, is Via-Trainingen uit haar verplichtingen ontslagen bij niet-tijdig verstrekken van die informatie of verlenen van die medewerking. Plaatsing/toelating 3.1 Door Via-Trainingen aangeboden opleidingen met open inschrijving vinden alleen doorgang bij voldoende aanmelding. Bij meer aanmeldingen dan er geplaatst kunnen worden, volgt plaatsing in de volgorde van aanmelding. 3.2 Toelating tot een opleiding kan afhankelijk zijn van een selectieprocedure van lif communicatietrainingen, waarbij kennis- of vaardigheidsniveau wordt getoetst. Annuleren/ontbinden/opzeggen 4.1 Niet-deelnemen aan een activiteit op die datum, waarop men geplaatst is (anders dan in de 4.2 bedoelde situatie) wordt aangemerkt als annulering (ook als aan dezelfde activiteit op een later tijdstip wordt deelgenomen). Annulering dient schriftelijk te geschieden. Opleidingen/conferenties/cursussen 4.1.1 Bij annulering binnen drie maanden voor aanvang is € 50,- annuleringskosten verschuldigd. Bij annulering binnen vier weken voor aanvang is 50% van de prijs verschuldigd. Bij annulering binnen twee weken voor aanvang is de volledige prijs verschuldigd. Met inachtneming van het in 3.2 bepaalde mag een geplaatste deelnemer zich laten vervangen. Maatwerk 4.1.2 Bij annulering van door de Via-Trainingen op verzoek van de opdrachtgever ontwikkelde opleidingen/conferenties/cursussen (al dan niet in-company ) worden bij annulering tot één maand voor de aanvang de daadwerkelijk door Via-Trainingen gemaakte (door Via-Trainingen te specificeren) kosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen één maand voor de aanvang is 50% van de prijs verschuldigd. Beëindiging 4.1.3 Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en, na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichtingen niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekort komende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wèl geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald. Betaling 5.1 Alle door Via-Trainingen opgegeven prijzen zijn exclusief BTW. Betalingen dienen binnen veertien dagen na factuurdatum verricht te zijn. Bij niet tijdige betaling is een vertragingsrente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke handelsrente, en zijn buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd tot een beloop van 15% van het niet tijdig betaalde bedrag. 5.2 Als van Via-Trainingen meer dan gebruikelijke inspanning wordt verlangd ter uitvoering van de overeenkomst (op verzoek te ontwikkelen opleidingen, grote aantallen deelnemers etc.) kan Via-Trainingen voor aanvang van haar werkzaamheden betaling (of daarmee gelijk te stellen zekerheid) verlangen. Uitspanning 6. Het is geen der partijen toegestaan tijdens de uitvoering van de overeenkomst alsmede binnen een jaar na beëindiging van de overeenkomst personen die vanuit de andere partij betrokken zijn of betrokken zijn geweest bij de uitvoering van een overeenkomst in dienst te nemen of anderszins werkzaamheden te laten verrichten of hiertoe met deze personen te onderhandelen, anders dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. Intellectueel eigendom en vertrouwelijke omgang met informatie van de opdrachtgever 7. Voorzover auteurs-, merk-, modellen-, handelsnaam- of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op door Via- Trainingen ter uitvoering van de overeenkomst geleverde producten en diensten, is en blijft Via-Trainingen houder (krachtens licenties van derden) respectievelijk eigenaresse van deze rechten. De opdrachtgever verkrijgt slechts een niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor zover dat voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is. De opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam en andere aanduidingen, niet wijzigen of verwijderen. 7.1 Via-Trainingen zal vertrouwelijk omgaan met door de opdrachtgever ter beschikking gestelde informatie. Aansprakelijkheid 8.1 Via-Trainingen is niet aansprakelijk voor aan haar toe te rekenen indirecte schade. Voor schade die een direct gevolg is van een aan Via-Trainingen toe te rekenen tekortkoming is Via-Trainingen alleen aansprakelijk als die tekortkoming het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van lif communicatietrainingen. 8.2 Voor zover sport- en daarmee te vergelijken activiteiten deel uit maken van de met Via-Trainingen gesloten overeenkomst, dienen deelnemers aan dergelijke activiteiten zelf te beoordelen of zij fysiek en wat conditie betreft in staat zijn verantwoord deel te nemen aan dergelijke activiteiten. Persoonsregistratie 9. Door het aangaan van een overeenkomst met de Via-Trainingen wordt aan Via-Trainingen toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal Via-Trainingen uitsluitend gebruiken voor haar eigenactiviteiten. Via-Trainingen zal de door haar verkregen persoonsgegevens beheren op de wijze die de wet voorschrijft. De website van Viatrainingen is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Mochten er desondanks onjuistheden in deze website staan, dan kan Viatrainingen hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Aan eventuele onjuistheden of onvolledigheden kunnen geen rechten ontleend worden. Viatrainingen kan evenmin aansprakelijk gesteld worden indien zich, door het gebruik van deze site of de erin opgenomen links, bij de raadpleger schade zou voordoen van welke aard ook. Verwijzingen naar andere sites Viatrainingen is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarmee een link vanuit deze site gemaakt wordt. Dergelijke verbinding naar andere, externe informatiebronnen wordt louter informatief gelegd en houdt geen enkel standpunt in tegenover de inhoud of het bestaan ervan. Mocht U evenwel technische problemen vaststellen of bedenkingen hebben bij de inhoud van die sites, dan kan U dat melden, wij nemen meteen maatregelen om de betreffende links aan te passen of te verwijderen. Disclaimer & copyright
PDF
Download hier onze voorwaarden
klaar voor de Secure future
PDF
Download hier onze voorwaarden